Корнієнко Т. Л. Математика 11 клас (рівень стандарту): Розробки уроків ОНЛАЙН


Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким чинним підручником, призначеним для організації навчання математики на рівні стандарту.
До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план, який ви також можете знайти на сайті видавництва www.ranok.com.ua.
Призначено для вчителів математики, студентів педагогічних вузів.
ЗМІСТ
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)
Передмова ………………………………………………………….. З
ТЕМА 3. ПОКАЗНИКОВА І ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ
Урок № 1. Повторення відомостей про функцію ……………………..8
Урок № 2. Степінь із довільним дійсним показником ………………..11
Урок № 3. Властивості та графіки показникової функції………………14
Урок № 4. Логарифми та їхні властивості ……………………………18
Урок № 5. Основні властивості логарифмів…………………………..23
Урок № 6. Логарифмічна функція. Її графік і властивості ……………..27
Урок № 7. Показникові рівняння і нерівності………………………..ЗО
Урок № 8. Показникові рівняння і нерівності………………………..33
Урок № 9. Логарифмічні рівняння і нерівності ………………………36
Урок № 10. Логарифмічні рівняння і нерівності ………………………39
Урок №11. Показникова і логарифмічна функції ……………………..42
Урок № 12. Контрольна робота № 1 …………………………………45
Урок № 11*. Показникова і логарифмічна функції ……………………..49
ТЕМА 4. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ
Урок № 13. Границя функції в точці ………………………………….53
Урок № 14. Похідна функції …………………………………………56
Урок № 15. Похідна функції. Її геометричний і фізичний зміст………….60
Урок № 16. Правила диференціювання ………………………………64
Урок № 17. Похідна складеної функції ……………………………….67
Урок № 18. Правила диференціювання ………………………………70
Урок № 19. Ознаки сталості, зростання і спадання функцій ……………73
Урок № 20. Екстремуми функції ……………………………………..76
Урок № 21. Застосування похідної до дослідження функцій
та побудови їх графіків ………………………………….80
Урок № 22. Застосування похідної до дослідження функцій
та побудови їх графіків ………………………………….83
Урок № 23. Найбільше і найменше значення функції на проміжку……..86
Урок № 24. Найбільше і найменше значення функції на проміжку……..90
Урок № 25. Похідна та її застосування ……………………………….93
Урок № 26. Контрольна робота № 2 …………………………………96
Урок № 25*. Похідна та її застосування ………………………………100
ТЕМА 5. ІНТЕГРАЛ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Урок № 27. Первісна та її властивості……………………………….103
Урок № 28. Правила знаходження первісних…………………………106
Урок № 29. Визначений інтеграл, його геометричний зміст …………..110
Урок № 30. Визначений інтеграл, його геометричний зміст …………..115
Урок № 31. Визначений інтеграл, його геометричний зміст …………..118
Урок № 32. Обчислення площ плоских фігур ………………………..121
Урок № 33. Обчислення площ плоских фігур ………………………..126
Урок № 34. Застосування інтеграла в фізиці й техніці ………………..130
Урок № 35. Інтеграл та його застосування …………………………..132
Урок № 36. Контрольна робота № 3 ………………………………..135
Урок № 35*. Інтеграл та його застосування……………………………139
ТЕМА 6. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
Урок № 37. Випадкова подія. Відносна частота подій. Імовірність події … 144
Урок № 38. Випадкова подія. Імовірність події……………………….147
Урок № 39. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила
суми й добутку…………………………………………151
Урок № 40. Перестановки, розміщення, комбінації …………………..154
Урок № 41. Застосування елементів комбінаторики для обчислення
ймовірності подій ………………………………………158
Урок № 42. Початкові відомості про статистику ……………………..162
Урок № 43. Графічне подання інформації про вибірку ……………….165
Урок № 44. Характеристики вибірки: розмах вибірки, мода,
медіана, середнє значення ……………………………..168
Урок № 45. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики …171
Урок № 46. Контрольна робота № 4 ………………………………..175
Урок № 45*. Елементи математичної статистики ………………………179
РЕЗЕРВНИЙ ЧАС І ПОВТОРЕННЯ
Уроки 47-54 ………………………………………………………..184
ГЕОМЕТРІЯ (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)
ТЕМА 3. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ
Урок № 1. Прямокутні координати в просторі ……………………..185
Урок № 2. Відстань між точками в просторі. Координати середини
відрізка ………………………………………………..188
Урок № 3. Вектори в просторі …………………………………….191
Урок № 4. Вектори в просторі. Дії над векторами ………………….195
Урок № 5. Координати вектора в просторі. Формула для обчислення
довжини вектора ………………………………………………198
Урок № 6. Додавання векторів. Множення вектора на число.
Колінеарні вектори …………………………………….201
Урок № 7. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами …………204
Урок № 8. Дії над векторами, заданими координатами ……………..207
Урок № 9. Декартові координати і вектори у просторі ……………..210
Урок № 10. Контрольна робота № 1 ………………………………..213
Урок № 9*. Декартові координати і вектори у просторі ……………..216
ТЕМА 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА. ОБ’ЄМИ І ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ
Урок №11. Циліндри і призми ……………………………………..221
Урок № 12. Циліндри і призми ……………………………………..224
Урок № 13. Циліндри і призми ……………………………………..227
Урок № 14. Конуси і піраміди ………………………………………230
Урок № 15. Деякі види пірамід ……………………………………..234
Урок № 16. Піраміди і конуси ………………………………………237
Урок № 17. Зрізана піраміда і зрізаний конус ……………………….241
Урок № 18. Правильні многогранники ………………………………244
Урок № 19. Контрольна робота № 2 ………………………………..248
Урок № 20. Куля, сфера. Площина, дотична до сфери ………………..253
Урок № 21. Куля і сфера……………………………………………258Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Корнієнко математика, Математика 11 клас, Розробки уроків математики

Коментарі до Корнієнко Т. Л. Математика 11 клас (рівень стандарту): Розробки уроків ОНЛАЙН