Балан П.Г. Біологія : підручник для 11 класу. Рівень стандарту, академічний рівень ОНЛАЙН


ЗМІСТ
Дорогі одинадцятикласники! ……………………………………………. З
Тема 4. Розмноження організмів
§ 1. Типи розмноження організмів. Нестатеве розмноження…………4
§ 2. Статеве розмноження організмів …………………………………… 9
§ 3. Будова статевих клітин. Гаметогенез……………………………….12
Лабораторна робота М 1. Будова статевих клітин ………………. 18
Тема 5. Закономірності спадковості
§ 4. Генетика — наука про закономірності спадковості
і мінливості організмів ………………………………………………20
§ 5. Методи генетичних досліджень ……………………………………. 27
§ 6. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Статистичний характер законів спадковості
та їхні цитологічні основи …………………………………………..33
§ 7. Явище зчепленого успадкування.
Хромосомна теорія спадковості……………………………………. 41
§ 8. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю ………………46
§ 9. Генотип як цілісна система.
Цитоплазматична спадковість …………………………………….. 52
Практична робота М 1. Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)…………………………. 59
Тема 6. Закономірності мінливості
§ 10. Модифікаційна мінливість — наслідок взаємодії
генотипу та умов довкілля………………………………………….. 62
§ 11. Мутаційна мінливість……………………………………………….. 67
§ 12. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів
спадкової мінливості ………………………………………………… 73
Лабораторна робота № 2. Спостереження нормальних
і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння …………………………….. 78
Лабораторна робота М 3. Вивчення мінливості у рослин.
Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої ……………………… 78
Практична робота № 2 (виконують учні академічного рівня навчання). Розв’язання типових задач
на визначення виду мутацій………………………………………………. 79
Тема 7. Генотип як цілісна система
§ 13. Основні особливості геному вірусів і прокаріотів………………… 81
§ 14. Основні закономірності функціонування генів у еукаріотів…….84
§ 15. Генетика людини ……………………………………………………..89
§ 16. Роль генотипу і факторів навколишнього середовища
у формуванні фенотипу людини. Медична генетика ……………93
§ 17. Завдання та методи сучасної селекції……………………………..99
§ 18. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів.
Біотехнологія. Генна і клітинна інженерія ………………………107
Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів
§ 19. Запліднення у різних груп організмів…………………………….117
§ 20. Етапи індивідуального розвитку організмів.
Початкові стадії ембріонального розвитку тварин ……………. 121
§ 21. Формування органів у зародка.
Явище взаємодії частин зародка…………………………………..126
§ 22. Особливості ембріонального розвитку людини,
Ембріотехнології……………………………………………………. 130
§ 23. Післязародковий розвиток і ріст організмів.
Поняття про життєвий цикл……………………………………… 135
Лабораторна робота М 4. Ембріогенез хордових …………………… 143
Розділ IV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ
Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера
§ 24. Екологічні фактори та їхня класифікація.
Закономірності дії екологічних факторів на організми
та їхні угруповання………………………………………………… 145
§ 25. Наземно-повітряне та водне середовища життя………………….151
§ 26. Ґрунт та живі організми як середовище життя………………… 158
§ 27. Біологічні адаптивні ритми організмів………………………….. 162
§ 28. Популяція: її характеристики та структура.
Популяційні хвилі. Гомеостаз популяцій………………………. 166
§ 29. Багатовидові угруповання організмів: біоценози,
біогеоценози, екосистеми……………………………………………171
§ З0. Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем………..175
§ 31. Біосфера та її межі. Роль організмів у біосфері………………… 183
§ 32. Вплив діяльності людини на стан біосфери…………………….. 188
§ 33. Охорона біосфери……………………………………………………… 192
Практична робота М 3. Розв’язування задач з екології…………… 199
Розділ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ Тема 1. Основи еволюційного вчення
§ 34. Становлення еволюційних поглядів…………………………….. 202
§ 35. Чарльз Дарвін та основні положення
його еволюційного вчення………………………………………… 208
§ 36. Подальший розвиток дарвінізму.
Адаптації як результат еволюційного процесу………………… 211
§ 37. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції…………… 218
§ 38. Вид і його критерії. Видоутворення……………………………… 224
§ 39. Макроеволюційні процеси ………………………………………………………………………………….229
§ 40. Сучасні уявлення про фактори еволюції:
синтез екології та еволюційних поглядів………………………………………………….238
Практична робота № 4. Порівняння природного
та штучного добору………………………………………………………………………………………………………………….244
Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
§ 41. Гіпотези виникнення та початкові етапи розвитку
життя на Землі………………………………………………………………………………………………………………246
§ 42. Розвиток життя протягом палеозойської ери ……………………………………..252
§ 43. Розвиток життя протягом мезозойської ери …………………………………………261
§ 44. Еволюційні події кайнозойської ери …………………………………………………………..268
Узагальнення курсу………………………………………………………. 278
Тлумачний словник термінів і понять…………………………………. 282
Додаток. Нобелівські лауреати, які зробили відкриття в біології…. 298Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Академічний рівень, рівень стандарту, біологія 11 клас, Балан біологія, підручник з біології для 11 класу

Коментарі до Балан П.Г. Біологія : підручник для 11 класу. Рівень стандарту, академічний рівень ОНЛАЙН