Ярошенко О. Г. Хімія 9 клас ОНЛАЙН

Знання про ці речовини мають неабияке значення. По-перше, вони необхідні для здобуття базової хімічної освіти; по-друге, без знання основних біологічно важливих речовин неможливе вивчення біології в 10 класі; по-третє, у повсякденному житті ви стикаєтеся з органічними речовинами частіше, ніж із неорганічними, оскільки їх у десятки разів більше.
ЗМІСТ
Повторення основіїнч питань курсу хімії 8 класу
§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук . . 5
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовин …………………11
ТЕМА 1. РОЗЧИНИ
§ 3. Поняття про розчини …………………………..18
§ 4. Поняття про дисперсні системи……………………27
§ 5. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин . . . 32
§ 6. Кількісний склад розчину. Виготовлення розчинів……..37
§ 7. Обчислення масової частки розчиненої у воді газуватої чи рідкої речовини …………………44
§ 8. Виготовлення розчину солі з повною масовою часткою розчиненої речовини. Практична робота 1 ……………49
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти …. 51
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти……….57
§ 11. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння………………………62
§ 12. Реакції іонного обміну в розчинах електролітів. Практична робота 2 ………………………68
§ 13. Розв’язування експериментальних задач. Практична робота З ………………………….71
Завдання для підготовки до контролю знань з теми І………74
ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ
§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів……………..78
§ 15. Оборотні й необоротні реакції …………………… 82
§ 16. Окисно-відновні реакції ………………………..87
§ 17. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції………………………93
§ 18. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників ……………….99
Завдання для підготовки до контролю знань з теми 2 …….108
ТЕМА 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
§ 19. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук. Будова атома Карбону та утворення ним
хімічних зв’язків …………………………….112
§ 20. Утворення ковалентних зв’язків в органічних сполуках. Структурні формули…………………………..117
§ 21. Метан, його будова і властивості. Гомологи метану…….121
§ 22. Етилен й ацетилен, їх склад, хімічні формули та фізичні властивості …………………………129
§ 23. Хімічні властивості, застосування етилену й ацетилену . . . 1.33
§ 24. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях ……….148
§ 25. Поліетилен. Поняття про полімери………………..143
§ 26. Метанол, етанол, гліцерин як представники оксигеновмісних органічних сполук. Поняття про функціональну гідроксильну групу……..148
§ 27. Хімічні властивості та застосування спиртів…………153
§ 28. Оцтова кислота. її склад та властивості …………….159
§ 29. Експериментальне дослідження властивостей оцтової кислоти. Практична робота 4…………………….164
§ ЗО. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири ……….166
§ 31. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза……173
§ 32. Хімічні властивості та застосування вуглеводів ………179
§ 33. Амінокислоти та білки…………………………185
§ 34. Розв’язування експериментальних задач із використанням знань про найважливіші органічні сполуки. Практична робота 5…….191
§ 35. Біологічна роль амінокислот і білків. Поняття про нуклеїнові кислоти. їх біологічну роль………….192
Завдання для підготовки до контролю знань з теми З …….199
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ
§ 36. Місце хімії серед наук про природу та роль хімічних знань у її пізнанні ……………………………203
§ 37. Значення хімії у природі та суспільстві …………….208
Словник основних хімічних термінів і понять……………216Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
підручник з хімії для 9 класу, хімія 9 клас, підручник з хімії Ярошенко, Ярошенко хімія

Коментарі до Ярошенко О. Г. Хімія 9 клас ОНЛАЙН