Бочеваров А. Д. Хімія у визначеннях, таблицях і схемах: Довідковоий посібник: 7—11 класи ОНЛАЙН


Призначено для учнів 7-11 класів, абітурієнтів і вчителів хімії.
Зміст
Основні поняття хімії……………………………………………….11
предмет хімії…………………………………………………11
Речовини………………………………………………………11
Суміші…………………………………………………………12
Процеси ……………………………………………………….13
Склад речовини………………………………………………14
Іони …………………………………………………………….14
Хімічні елементи…………………………………………….15
Прості речовини……………………………………………..16
Складні речовини ……………………………………………16
Закон сталості складу……………………………………….17
Хімічні формули…………………………………………….17
Атомна одиниця маси ………………………………………18
Масова частка елемента в речовині……………………….18
Валентність та ступінь окиснення……………………………….19
Валентність……………………………………………………19
Ступінь окиснення…………………………………………..20
Кількісні відношення в хімії……………………………………..21
Атомно-молекулярне вчення ………………………………21
Закон збереження маси……………………………………..21
Хімічні рівняння ……………………………………………21
Кількість речовини………………………………………….22
Молярна маса…………………………………………………22
Закон Авогадро……………………………………………….23
Молярний об’єм газу……………………………………….23
Склад повітря за об’ємом …………………………………..24
Відносна густина газів………………………………………24
Закон об’ємних відношень………………………………….24
Основні класи неорганічних сполук………………………………..25
Оксиди ……………………………………………………………….25
Оксиди у природі…………………………………………….25
Фізичні властивості найважливіших оксидів ………….26
Класифікація оксидів ………………………………………26
Хімічні властивості оксидів ……………………………….27
Кислоти………………………………………………………………27
Головні неорганічні кислоти……………………………….28
Практично важливі кислоти……………………………….29
Хімічні властивості кислот………………………………..ЗО
Основи………………………………………………………………..зо
Фізичні властивості основ………………………………….31
Хімічні властивості основ ………………………………….31
Індикатори…………………………………………………………..31
Солі……………………………………………………………………32
Фізичні властивості солей …………………………………32
Хімічні властивості солей………………………………….32
Взаємозв’язок основних класів неорганічних речовин ………………..33
Основні поняття теорії будови речовини …………………………34
Основні поняття теорії атома……………………………………34
Будова атома …………………………………………………34
Ядерні реакції………………………………………………..34
Періодичний закон ………………………………………………..35
Структура Періодичної таблиці…………………………..35
Електронна будова атома…………………………………………36
Квантова природа електрона ……………………………..36
Електрон в атомі…………………………………………….36
Черговість заповнення орбіталей електронами ……….37
Визначення властивостей елемента
за його положенням у Періодичній таблиці………………….38
Приклади характеристики елементів за їх положенням у Періодичній системі………………39
Хімічний зв’язок…………………………………………………..39
Типи хімічного зв’язку…………………………………….39
Полярність хімічного зв’язку…………………………….40
Ковалентний зв’язок ……………………………………….40
Радикали………………………………………………………41
Іонний зв’язок……………………………………………….42
Порівняльна характеристика ковалентного та іонного зв’язку …………………………42
Будова твердих речовин……………………………………42
Основні типи кристалічних решіток…………………….43
Хімія розчинів ……………………………………………………..44
Розчини ……………………………………………………….44
Зв’язок розчинності речовини з її будовою ……………44
Способи вираження концентрації розчиненої речовини………………………45
Вода — найважливіший розчинник ……………………..45
Кругообіг води у природі …………………………………..46
Процеси розчинення у воді………………………………..46
Електролітична дисоціація………………………………..47
Електролітична дисоціація кислот, основ та солей……47
Реакції іонного обміну………………………………………48
Гідроліз………………………………………………………..49
Окиснювально-відновні реакції……………………………………50
Підбір коефіцієнтів у рівняннях окислювально-відновних реакцій………………………..51
Закономірності перебігу хімічних реакцій ……………………….52
Енергетика хімічних реакцій……………………………..52
Швидкість хімічної реакції………………………………..53
Хімічна рівновага ……………………………………………54
Хімія металів …………………………………………………………..55
Спільні властивості металів………………………………………55
Корозія металів…………………………………………………….56
Лужні метали Na, К, Rb, Cs………………………………………56
Лужноземельні метали Mg, Са, Sr, Ва, Ra …………………..57
Алюміній А1…………………………………………………………57
Ферум Fe…………………………………………………………….58
Метали у природі та їх одержання………………………………59
Стопи …………………………………………………………………60
Одержання стопів заліза із руд ……………………………61
Екологічний бік металургії…………………………………61
Хімія неметалів……………………………………………………….62
Спільні властивості неметалів…………………………………….62
Гідроген Н……………………………………………………………62
Оксиген О ……………………………………………………………64
Кругообіг Оксигену в природі……………………………..65
Галогени F, СІ, Вг, І……………………………………………….66
Сульфур S……………………………………………………………67
Сульфатна (сірчана) кислота H^SO^……………………….69
Нітроген N…………………………………………………………..70
Аміак NHg …………………………………………………….71
Солі амонію……………………………………………………72
Нітратна (азотна) кислота HNOg…………………………..73
Нітрати………………………………………………………..73
Кругообіг нітрогену у природі…………………………….74
Фосфор Р …………………………………………………………….74
Ортофосфатна (ортофосфорна) кислота Н^РО^…………..75
Ортофосфати………………………………………………….76
Фосфор у природі ……………………………………………76
Карбон С ……………………………………………………………..77
Оксиди карбону………………………………………………77
Карбонатна (вугільна) кислота HgCOg …………………….79
Карбонати……………………………………………………..79
Кругообіг карбону у природі……………………………….80
Силіцій Si……………………………………………………………81
Оксид силіцію SiO. ………………………………………….81
Силікатна (кремнієва) кислота HgSiOg……………………82
Силікати ………………………………………………………82
Використання сполук силіцію…………………………….82
Силіцій у природі……………………………………………82
Органічна хімія ………………………………………………………..83
Різниця між органічними та неорганічними сполуками ………………………………….83
Значення органічної хімії………………………………………..84
Теорія хімічної будови
органічних сполук…………………………………………………85
Алкани (насичені вуглеводні) …………………………………..85
Ізомери ……………………………………………………….86
Гомологічний ряд……………………………………………86
Вуглеводневі радикали …………………………………….86
Гомологічний ряд алканів…………………………………87
Номенклатура алканів……………………………………..87
Гібридизація………………………………………………….88
Фізичні властивості алканів………………………………88
Хімічні властивості алканів ……………………………..89
Алкани у природі……………………………………………89
Застосування алканів……………………………………….89
Циклоалкани………………………………………………..90
Алкени……………………………………………………………….90
Номенклатура алкенів ……………………………………..90
Етилен …………………………………………………………91
Стереоізомери………………………………………………..91
Хімічні властивості алкенів………………………………..91
Алкіни………………………………………………………………..92
Номенклатура алкінів ………………………………………92
Хімічні властивості алкінів………………………………..93
Етилен та ацетилен у промисловості……………………………93
Одержання етилену і ацетилену ………………………….94
Ароматичні вуглеводні ……………………………………………94
Хімічні властивості бензену……………………………….95
Одержання бензену………………………………………….96
Застосування бензену……………………………………….96
Взаємозв’язок алканів, алкенів, алкінів і ароматичних вуглеводнів …………96
Природні джерела вуглеводнів та переробка вуглеводнів…………………..97
Природний та супутний нафтовий гази ………………..97
Коксування кам’яного вугілля …………………………..98
Спирти ……………………………………………………………….98
Гомологічний ряд насичених спиртів …………………..99
Міжмолекулярний водневий зв’язок……………………99
Хімічні властивості одноатомних спиртів …………… 100
Промисловий синтез етанолу……………………………100
Застосування спиртів……………………………………..101
Зв’язок між насиченими, ненасиченими вуглеводнями та спиртами…101
Багатоатомні спирти……………………………………..101
Феноли ……………………………………………..102
Альдегіди ………………………………………………103
Гомологічний ряд насичених альдегідів………………104
Будова формільної групи ………………………………..104
Хімічні властивості альдегідів………………………….104
Одержання альдегідів……………………………………. 105
Застосування альдегідів………………………………….105
Карбонові кислоти……………………………………………….105
Гомологічний ряд одноосновних насичених карбоновик кислот ………….106
Будова карбоксильної групи……………………………. 106
Міжмолекулярний водневий зв’язок…………………. 106
Хімічні властивості карбонових кислот……………….107
Деякі представники карбонових кислот……………… 107
Зв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами та карбоновими кислотами……108
Естери………………………………………………………………108
Одержання естерів у реакції естерифікації ………….109
Жири ……………………………………………………………….109
Одержання жирів………………………………………….110
Гідроліз жирів …………………………………………….110
Гідрогенізація (гідрування) жирів……………………..110
Вуглеводи…………………………………………………………. 111
Глюкоза ……………………………………………………..111
Фруктоза…………………………………………………….113
Цукроза ……………………………………………………..113
Застосування глюкози і цукрози……………………….114
Крохмаль і целюлоза……………………………………..115
Аміни………………………………………………………………116
Номенклатура амінів…………………………………….. 117
Хімічні властивості амінів ………………………………117
Анілін………………………………………………………..118
Амінокислоти…………………………………………………….118
Хімічні властивості амінокислот ……………………….119
Номенклатура амінокислот ……………………………..119
Білки ……………………………………………………………….119
Полімери…………………………………………………………..121
Синтетичні високомолекулярні сполуки й полімерні матеріали на їх основі………121
Основні методи сидтезу полімерів……………………..122
Найважливіші представники полімерів………………123
Каучуки …………………………………………….123
Синтетичні волокна……………………………………….124
Одержання капрону……………………………………..124Читать онлайн
скачать бесплатно


Теги:
Справочник по химии, довідник з хімії, підготовка до ЗНО з хімії, Бочеваров хімія, Хімія у визначеннях, Хімія у схемах, Хімія у таблицях

Коментарі до Бочеваров А. Д. Хімія у визначеннях, таблицях і схемах: Довідковоий посібник: 7—11 класи ОНЛАЙН