Математика для учителей и преподавателей

 • Бабенко С.П. Алгебра. 8 клас: Розробки уроків. – , 2008. – 304с.У посібнику подано розробки уроків відповідно до програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-12 класи. Посібник також містить методичні рекомендації щодо плану проведення уроків і попередження типових помилок учнів; дидактичні матеріали; додатки до повторення і систематизації знань і умінь учнів.
 • Єршова А.П. та ін. Геометрія. 8 клас: Збірник самостійних і контрольних робіт . – , 2009. – 80с.Збірник складенй відповідно до нової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України для 12-річної школи.
 • Крім того, зошит може використовуватися школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та вмінь. Пропоновані тести розраховані на учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математик…
 • У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), практичний тренінг (контролюється вміння зас…
 • Видання містить цікавий пізнавальний матеріал, який розширює уявлення учнів про навколишній світ засобами математики, стимулює творчий потенціал, сприяє зміцненню між-предметних зв’язків. Зручна структура посібника, наявність перфо…
 • Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей/Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др. – 7-е изд. -М., Просвещение, 2009,. -255 с.
  Пособие предназначено для учителя, который преподает геометрию в 7-9 классах по учебнику авторов Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Оно написано в соответствии с методической концепцией этого учебника, полностью соответствует ему как по содержанию, так и по структуре.
 • Глизбург В. И. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В. И. Глизбург ; под ред. А. Г. Мордковича. — М. : Мнемозина, 2009. — 39 с. В пособии приведено примерное планирование курса алгебры и начал математического анализа для 10 и 11-го классов (базового уровня) и контрольные работы в четырех вариантах для 10-го класса. Каждая работа имеет три уровня сложности.
 • Черненко В. Д. Высшая математика в примерах и задачах: Учебное пособие для вузов. В 3 т. – СПб.: Политехника, 2003. 477с.Содержит краткий теоретический материал по рядам Фурье, двойным, тройным, криволинейным, поверхностным интегралам и их приложениям к задачам геометрии, механики и физики, векторному анализу, функциям комплексных переменных, операционному исчислению и методам интегрирования уравнений в частных производных, а также большое количество примеров, иллюстрирующих основные методы решения.

 • Черненко В. Д. Высшая математика в примерах и задачах: Учебное пособие для вузов. В 3 т. – СПб.: Политехника, 2003. 476с.

  Містить короткий теоретичний матеріал по рядах Фур'є, подвійних, потрійних, криволінійних, поверхневих інтегралах і їх додатків до завдань геометрії, механіки і фізики, векторному аналізу, функціям комплексних змінних, операційному численню і методів інтегрування рівнянь в приватних похідних, а також велика кількість прикладів, ілюструють основні методи вирішення.

 • Лунгу К.Н.. Макаров Е.В. Высшая математика. Руководство к решению задач. Ч. 1. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФИЗМАТЛИТ. 2010. – 216 с. Учебное пособие написано на основе многолетнего опыта чтения лекций и проведения практических занятий по высшей математике в Московском государственном открытом университете на различных факультетах. В пособии большое внимание уделяется решению типовых задач по вычислению пределов, по построению и исследованию графиков функций, по дифференциальному исчислению. Наряду с большим числом решенных задач, приводятся упражнения для самостоятельного решения; ко всем главам даны контрольные задания.