Гуманитарные науки

 • Айсмонтас Б. Б. Теория обучения: Схемы и тесты. — M.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. — 176 с. 
  Структурно-логические схемы по теории обучения можно отнести к учебно-методическим материалам нового поколения. В настоящем пособии основные вопросы теории обучения изложены в наглядной образной форме. Пособие адресовано студентам и преподавателям.
 • Дорожкина В.П. Английский язык для математиков / Под ред. Я. Л. Скворцова. – М.:Изд-во Московского университета. – 1986.
  Настоящий учебник состоит из 9 уроков. Каждый урок включает тексты, представляющие введение в определенную область математики, механики и кибернетики, лабораторные работы и разнообразные упражнения. Содержание/и характер учебника направлены на формирование у студентов навыков дифференцированного чтения (т. е. чтения с определенными заданиями, уточняющими вид чтения), учебного перевода и письма, а также развития речевых умений. Речевые упражнения составлены согласно методике проблемного обучения — проблемное высказывание, проблемный вопрос, проблемная ситуация, дискуссия.
 • Шаншиева С. А. Английский язык для математиков (интенсивный курс для начинающих): Учебник. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Изд-во МГУ, 1991 — 400 с.Учебник представляет собой переработанный с учетом более чем десятилетнего опыта работы вариант комплексного» курса английского языка для студентов и аспирантов математических специальностей, начинающих изучение английского языка в вузе или продолжающих его изучение после перерыва в занятиях. Работа с учебником позволяет достичь уровня владения английским языком, способного обеспечить практическое использование его в профессиональной деятельности.
 • Бодня О. В. Электронный журнал учителя. MS Excel. — X. : Изд. группа «Основа», 2011. — 128 с.: ил. — (Серия «Компьютер для учителя»).Пособие содержит основную информацию по работе в MS Excel 2007. Электронный журнал, созданный при помощи Excel, позволяет значительно упростить и автоматизировать учет успеваемости учащихся, вычисления средних баллов за семестр или учебный год, любые другие вычисления и расчеты, а самое главное—дает простую возможность визуализации данных в виде широкого спектра диаграмм и графиков. Создание, ведение и вычисления в электронном журнале — вот основные вопросы, освещенные в пособии.
 • Бодня О. В. Создание уроков в электронном виде. — X.: Изд. группа «Основа», 2011. — 128 с. : ил. — (Серия «Компьютер для учителя»).Пособие содержит начальную информацию для овладения работой на компьютере. Содержатся основы работы с операционной системой Windows ХР и Windows Seven. Представлено детальное руководство по работе в текстовом редакторе MS Word 2007 и создания в нем конспектов уроков и других документов, необходимых в педагогической деятельности.
 • Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн./ О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 192 с.: іл.
  Посібник, розрахований на роботу з дітьми різних вікових категорій, знайомить із новітніми підходами до організації навчання — інтерактивними технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним, демократичним. Він може стати в пригоді кожному викладачеві — досвідченому або молодому спеціалісту, математику або гуманітарію.
 • Новітній повний довідник школяра: 5-12 класи. Гуманітарні дисципліни. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. — 496 сУ новітньому довіднику школяра подана повна інформація з основних шкільних предметів: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії та англійської мови.
 • Садкіна В. I. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок.— X., 2009.— 88 с.— (Серія «Золота педагогічна колекція»)У посібнику зібрані цікаві, оригінальні педагогічні ідеї та знахідки, які допоможуть і молодому, і досвідченому вчителю зробити урок ефективним та нестандартним. Особливістю книги є доступна, зручна, лаконічна форма подачі матеріалу.
 • Володарська М. О. Робота з обдарованими дітьми / М. О. Володарська, А. І. Настенко, О. М. Пілаєва, С. М. Полуніна, В. М. Сисо-єва.— X.: Вид. група «Основа», 2010.— 190, [2] с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 1 (73))У посібнику висвітлено деякі аспекти роботи з обдарованими учнями в початковій школі, а саме: методика виявлення обдарованих дітей, категорії та сфери учнівської обдарованості, методи дослідження інтелекту і креативнос-ті обдарованих дітей, форми і методи роботи з обдарованими учнями, поради щодо розвитку творчих здібностей учнів 1—4 класів тощо.
 • Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -К.: «ЕксОб», 2001.-304 с.
  Навчальний посібник містить основні теми дисциплін «Загальна психологія» та «Дидактика». У ньому розглядаються механізми психічних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й пізнавальні процеси, методи практичної психології, зв’язок між психологією та педагогікою, історичні аспекти розвитку освіти в Україні та історичні форми навчання, зміст освіти, види, методи, принципи і контроль навчання, організація навчання у вищій школі.